top of page

Ubytovací řád hotelu Dvůr Olšiny       

 1. Hotel poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti.

 2. Host užívá hotelový pokoj po dobu, kterou si sjednal s hotelem.

 3. Check-in v hotelu je od 14:00 hodin, check-out do 11:00 hodin. Uvolnit pokoj v pozdějším čase je hostu dovoleno pouze po předchozí domluvě s hotelem.

 4. Snídaně se podávají po předchozí domluvě hosta s hotelem, nejpozději však do 10:00 hodin.

 5. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen hradit ceny v souladu s platným ceníkem, případně ceny dohodnuté. Hotel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.

 6. Host bere na vědomí, že klíč od pokoje je univerzálním klíčem (pasující do dveří od pokoje, vchodu do hotelu a vchodu do celého areálu) a proto host ručí za jeho vrácení. V případě ztráty klíče je host povinen tuto skutečnost ohlásit hotelu. V případě nenalezení klíče je host povinen uhradit náklady s nutnou výměnou klíčů a vložek.

 7. Host má právo používat zařízení hotelového pokoje a společenských vnitřních i venkovních prostor.
  Za škody způsobené na majetku hotelu hostem samotným, jeho návštěvou nebo jeho dítětem odpovídá host v plné výši. Škody, které způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit ubytovateli a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě.

 8. Host může využívat bezplatně hotelové parkoviště, s tím vědomím, že není hlídané a hotel neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta. Za cenné předměty ponechané bez dozoru v pokoji hotel neodpovídá.

 9. V hotelových pokojích lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky aj.). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony. Používat varné konvice, ponorné vařiče, vlastní přímotopy apod. je ve všech prostorách hotelu z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno!

 10.  Návštěvy neubytovaných v prostorách hotelu a celého areálu mohou být přijímány pouze s předchozím souhlasem hotelu.

 11. Děti mladší šesti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

 12. Je vhodné, aby host po každém odchodu z pokoje zkontroloval, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a uzamčeny dveře.

 13. Host bere na vědomí, že na pokojích i ve všech dalších prostorách hotelu, včetně restaurace, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.  Při porušení zákazu kouření v prostorách hotelu si hotel vyhrazuje právo hostu bez nároku na vrácení peněz ukončit předčasně pobyt.

 14. V době od 22.00 do 6.30 platí v ubytovací části hotelu noční klid, host tomu musí přizpůsobit své chování.

 15. Ve všech prostorách hotelu není možno přechovávat psy a další domácí zvířata.

 16. Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta: ubytování se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem. V případě zrušení rezervace 13-10 dní před příjezdem 30% z celkové ceny pobytu, 9-5 dní (40%), 4-2 dny (50%), v případě zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu 100% z celkové ceny pobytu. 

 17. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, v případě hrubého porušení řádu má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.                                                 

    V Karviné 1. 1. 2019                                                                 Děkujeme. Hotel Dvůr Olšiny Karviná

bottom of page